ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art. 15 lit.„a” și „c” din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.4.976/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adreselor nr.7.388 și nr.7.834/2021 ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.4.976/2021 al Direcției de Management şi al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ nr.121 și 124/2020, nr.1, nr.4 și nr.14/2021, Hotărârile Consiliului de Administrație al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ nr.23/2020 și nr.1, nr.2 și nr.6/2021, precum și avizele comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(2) lit.„c ”, precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă organigrama și statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 5 zile de la data aprobării, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.200/2020 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, cu modificările și completările ulterioare.

           Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ vor întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

  Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 50 din 17 martie 2021

Adoptată cu 31 voturi „pentru”