ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri în vederea participării Județului Neamț în proiectul

 „ACASĂ- Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului- Condiții Specifice- Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în strainătate;

Examinând referatul de aprobare nr.5.247/2021 al doamnei Mădălina-Veronica Ciubotaru, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.5.247/2021 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, al Direcției generale juridice și relații internaționale și al Direcției generale buget finanțe, Scrisoarea de informare privind demararea procesului de contractare nr.3.276/2021 a Organismului Intermediar Regional P.O.S. D.R.U. – Regiunea Nord-Est, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„b” și „e”, alin.(5) lit.„a” și „b”, alin.(7), lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă participarea Județului Neamț, în parteneriat cu Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Târgu-Neamț, la implementarea proiectului „ACASĂ- Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!”, proiect ce va fi depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, Obiectiv Specific 6.2. Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității romă și a celor din mediul rural, Obiectiv Specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității romă și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic, în valoare totală eligibilă de 4.743.483,46 lei, din care Județului Neamț îi este alocat un buget în sumă de 1.654.755,80 lei și o durată de 30 de luni.

Art.2: Se aprobă asigurarea din bugetul Județului Neamț a contribuției proprii la realizarea proiectului „ACASĂ- Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!”, în cuantum de 33.095,12 lei, inclusiv T.V.A..

Art.3: Se aprobă Acordul de parteneriat ce va fi încheiat cu Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Târgu-Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se împuternicește președintele Consiliului Județean Neamț să semneze Acordul de parteneriat și documentele necesare contractării și implementării proiectului, precum și orice modificare a Acordului de parteneriat care nu presupune modificarea cofinanțării sau a valorii totale a bugetului ce revin Județului Neamț.

Art.5: Se împuternicește coordonatorul activității partenerului Județul Neamț în cadrul proiectului, nominalizat prin dispoziție a președintelui Consiliului Județean Neamț, să semneze documentele interne ale proiectului, ca reprezentant al Județului Neamț.

Art.6: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul  Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 53 din 17 martie 2021

Adoptată cu 31 voturi ,,pentru”