ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Comisiei județene în domeniul egalității de șanse

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

             Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), (2) și (9) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.2, art.4 alin.(2), art.8 alin.(1) și (2) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.1054/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr. 3089/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr. 754/2021 a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 3089/2021 al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale, avizele comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 6263/2021;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se desemnează domnul Vlăduț-Viorel Smeria în calitate de membru titular în cadrul Comisiei județene în domeniul egalității de șanse.

(2) Se desemnează domnul Corneliu-Grigore Bontaș în calitate de membru supleant în cadrul Comisiei județene în domeniul egalității de șanse.

Art.2: În mod corespunzător, pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.35/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Comisiei județene în domeniul egalității de șanse.

 Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 54 din 17 martie 2021

Adoptată cu 26 voturi „pentru”