ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din județul Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.31 alin.(7) al Legii nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr.4456/2015 privind aprobarea Cadrului general de organizare și funcționare a structurilor parteneriale consultative pentru învățământul profesional și tehnic;

Examinând referatul de aprobare nr.817/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit la solicitarea nr.236/2021 a Inspectoratului Școlar Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.817/2021 al Direcției de management, avizele comisiilor de specialitate şi rezultatele votului secret consemnate în procesul- verbal nr.6264/2021;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(5) lit.„a” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează domnul Laurențiu-Cristinel Dulamă în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din județul Neamț.

Art.2: În mod corespunzător, pe data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.195/2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Judeţul Neamţ.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 55 din 17 martie 2021

Adoptată cu 26 voturi „pentru”