ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 187 alin.(2), (5) și (8) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.4.302/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.4.302/2021 al Direcţiei de management, adresa nr.719/2021 a managerului Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, avizele comisiilor de specialitate, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr.6266/2021;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(5) lit.„c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează domnul Ion Asaftei şi domnul Neculai Pușcașu ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman. 

Art.2:(1) În mod corespunzător, pe data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se abrogă art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.157/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul consiliilor de administrație ale Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț și Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman.

             (2) Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 56 din 17 martie 2021

Adoptată cu 18 voturi  „pentru” + 8 ,,abțineriˮ