ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Județene APA SERV S.A.

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

Examinând referatul de aprobare nr.3.025/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ

Văzând raportul de specialitate comun nr.3.025/2021 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, al Direcției generale juridice și relații internaționale și al Direcției de management, avizele comisiilor de specialitate, precum și rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr.6267/2021

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(2) lit.„d” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Județene APA SERV S.A., pentru un mandat de 4 ani.

Art.2: (1) Selecția candidaților se va face de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, cu luarea în considerare a criteriilor prevăzute de art.10 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, dar fără a se limita la acestea.

(2) Criteriile de selecție a administratorilor vor fi stabilite de expertul independent prevăzut la alin.(1), având în vedere specificul și complexitatea activității agentului economic, precum și cerințele prevăzute în scrisoarea de așteptări.

(3) Costurile procedurii de selecție a expertului independent vor fi suportate de Consiliul Județean Neamț, în calitatea acestuia de autoritate publică tutelară.

Art.3: Se aprobă constituirea comisiei de selecție a administratorilor dintr-un număr de 5 persoane, în următoarea componență:

Președinte: Sorin Brașoveanu;

Membri:    Mona-Magdalena Tigănuș;

      Nicoleta Buzenschi;

      Vasile-Adrian Niță;

                  Toader Mocanu.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 57 din 17 martie 2021

Adoptată cu 26 voturi „pentru”