ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul consiliilor de administraţie ale instituţiilor publice de cultură de interes judeţean

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile art.54 din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.27 din Legea nr.311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.19 din Ordonanţa Guvernului nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.37/2018;

            Examinând referatul de aprobare nr.4.015/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate nr.4.015/2021 al Direcției de management, adresele nr.166/2021 a Complexului Muzeal Național Neamţ, nr.95/2021 a Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamţ, nr.167/2021 a Teatrului Tineretului Piatra Neamț și nr.334/2021 a Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ,  avizele comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul-verbal nr. 6268/2021;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează domnul Lucian-Corneliu Agăleanu şi doamna Olga Nistor ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Complexului Muzeal Național Neamţ.

Art.2: Se desemnează domnul Tudorel Radu și domnul Florin Vornicu ca reprezentanți ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamţ.

Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.207/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul consiliilor de administraţie ale instituţiilor de cultură de interes judeţean, cu modificările și completările ulterioare.

  Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț                

Nr. 58 din 17 martie 2021

Adoptată cu 18 voturi ,,pentru” + 8 ,,abțineriˮ