ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, estimări pentru anii 2022-2024

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.33 alin.(3)-(5) și art.38 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.6.570/2021 al domnului Dragoș-Victor Chitic, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.5.647/2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.6.570/2021 al Direcţiei generale buget finanţe și al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală-estimări pentru anii 2022-2024, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală-estimări pentru anii 2022-2024, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 60 din 31 martie 2021

Adoptată cu 30 voturi „pentru” + 1 ,,neparticipareˮ