ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                           

HOTĂRÂRE

 

privind avizarea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical și director de îngrijiri al   Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile art.181 alin.(1) și (2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 alin.(2) din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.7.197/2021 al domnului Dragoș-Victor Chitic, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.10.815/2021 a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț

Văzând raportul de specialitate nr.7.197/2021 al Direcţiei de management, precum și avizele comisiilor de specialitate;

     Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(5) lit.„c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)Se avizează comisia de concurs/examen organizat pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, după cum urmează:

Președinte: Alexandru Filimon – manager al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț

Membri:      Sorin Brașoveanu – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;  

                     Veronica Vasiliu – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                   Nicoleta Buzenschi- reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                          Mirela Grădinaru – reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Neamț;

Observatori: Cristina-Daniela Atănăsoaie-Iacob – reprezentant al Colegiului  Medicilor Neamţ;

     Ionuț Bogdan Nistor – liderul Sindicatului „Solidaritatea Sanitară”;

Secretar:        Ramona Cipriana Sorlescu, Serviciul resurse umane, normare, organizare și salarizare al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț.

  (2) Se avizează comisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, după cum urmează:

  Președinte: – Alexandru Juncu – medic primar chirurgie generală, Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț;

  Membri:      Bogdan Bosovici – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                       Ana-Roxana Niculiță-reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                Angela Conache-Gavriliu-reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                       Dumitru Constantin Boca– reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Neamț;

      Observatori:  Tudor Sălăvăstru – reprezentant al Colegiului  Medicilor Neamţ;

                              Aurelia Istrati– reprezentant al Sindicatului „Solidaritatea Sanitară”;

 Secretar:         Ramona Cipriana Sorlescu, Serviciul resurse umane, normare, organizare și salarizare al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț.

 

  Art.2:(1)Se avizează comisia de concurs/examen organizat pentru ocuparea funcției de director de îngrijiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, după cum urmează:

Președinte: Alexandru Filimon – manager al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț

Membri:     Sorin Brașoveanu – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;  

                    Veronica Vasiliu – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                   Nicoleta Buzenschi- reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                    Carmen Dumitreasa – reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Neamț;

Observatori: Puiu Sîrbu – reprezentant al O.A.M.G.M.A.M.R- filiala Neamţ;

   Ionuț Bogdan Nistor – liderul Sindicatului „Solidaritatea Sanitară”;

Secretar:      Ramona Cipriana Sorlescu, Serviciul resurse umane, normare, organizare și salarizare al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț.

  (2) Se avizează comisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcției de director de îngrijiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, după cum urmează:

  Președinte: – Alexandru Juncu – medic primar chirurgie generală, Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț;

  Membri:     Bogdan Bosovici – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                       Ana-Roxana Niculiță- reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                Angela Conache-Gavriliu- reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                      Daniela Croitoru– reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Neamț;

      Observatori:  – Carmen Lungu – reprezentant al O.A.M.G.M.A.M.R- filiala Neamţ;

   Aurelia Istrati– reprezentant al Sindicatului „Solidaritatea Sanitară”;

 Secretar:   Ramona Cipriana Sorlescu, Serviciul resurse umane, normare, organizare și salarizare al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț.

  Art.3:Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

   

 

   

      

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 61 din 31 martie 2021

Adoptată cu 31 voturi ,,pentru”