ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                      

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public SALVAMONT Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile art.3 și art.16 din Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic, republicată, precum și ale art.2, art.8 și art.9 din Hotărârea Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi;

Examinând referatul de aprobare nr. 5807/2021 al domnului Dragoș Victor Chitic, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr. 42/2021 a Serviciului Public SALVAMONT Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.5807/2021 al Direcției de management și Direcției generale buget finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(2) lit.„c ”, precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public SALVAMONT Neamț, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2021, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.300/2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public SALVAMONT Neamț, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art.3: Serviciul Public SALVAMONT Neamț şi Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

   Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 66 din 31 martie 2021

Adoptată cu 31 voturi „pentru”