ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

 Examinând referatul de aprobare nr. 7.044/2021 al domnului Dragoș Victor Chitic, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.305/2021 a Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău;

            Văzând raportul de specialitate comun nr.7.044/2021 al Direcției de Management și al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

         În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(2) lit.„c ”, precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2021, sub condiția încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.219/2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

     Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 67 din 31 martie 2021

Adoptată cu 31 voturi „pentru”