ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(4) din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.6.890/2021 al doamnei Mădălina-Veronica Ciubotaru, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adreselor nr.263 și nr.340/2021 ale Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.6.890/2021 al Direcției de Management și al Direcției Generale Buget, Finanțe, Hotărârea nr.1/2021 a Consiliului de Administrație al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamț,  precum şi avizele comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică statul de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.215/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a.      postul de bibliotecar, studii superioare, grad profesional I din cadrul Secției de Carte pentru Adulți „Mihail Sadoveanu”- Serviciul Dezvoltare Instituțională, Relații cu Publicul, Informare Bibliografică și Comunitară, poziția 23 în statul de funcții, se transformă în post de bibliotecar, studii superioare, grad profesional IA;

b.     postul de bibliotecar, studii superioare, grad profesional I, din cadrul Filialei „Vasile Conta” Mărăței – Serviciul Dezvoltare Instituțională, Relații cu Publicul, Informare Bibliografică și Comunitară, poziția 26 în statul de funcții, se transformă în post de bibliotecar, studii superioare, grad profesional IA.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare în 5 zile de la data adoptării, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

  Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 68 din 31 martie 2021

Adoptată cu 31 voturi „pentru”