ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Complexului Muzeal Național Neamț

 

              Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.13 alin(2) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr.311/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.3 alin.(4) și ale anexei III din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.7.246/2021 al doamnei Mădălina-Veronica Ciubotaru, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adreselor nr.372 și nr.447/2021 ale Complexului Muzeal Național Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.7.246/2021 al Direcției de Management și al Direcției Generale Buget Finanțe, procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație al Complexului Muzeal Național Neamț din data de 18.01.2021, precum și avizele comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: (1) Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Complexului Muzeal Național Neamţ, urmând ca acestea să aibă conţinutul prevăzut în  anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Complexului Muzeal Național Neamț, prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 5 zile de la adoptare, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

(2) În mod corespunzător, pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.150/2016 privind unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea Complexului Muzeal Național Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.134/2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal Național Neamț, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

                                                         

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 70 din 31 martie 2021

Adoptată cu 31 voturi ,,pentru”