ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind acordarea unor mandate speciale

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.8 alin.(3) lit.d^2 și ale art.10 alin.(5) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.17 alin (1) lit.„n” din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.18 alin.(20) lit.`h~ coroborate cu cele ale art.23 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”

Examinând referatul de aprobare nr.7013/2021 al domnului Dragoș-Victor Chitic, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adreselor nr.118, nr.119 și nr.125/2021 ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”;

Văzând raportul de specialitate comun nr.7013/2021 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură judeţeană, al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, al Direcției generale buget finanțe și al Direcției generale juridice și relații internaționale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

             Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(5) lit.„m” și ale art.196, alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” să voteze, în numele Județului Neamț, pentru modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” nr.8/3918/13.09.2016, încheiat cu operatorul regional de transport- Societatea Comercială Troleibuzul S.A. Neamț, conform modelului de act adițional prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț, începând cu luna mai 2021, în baza raportului lunar de constatare și a procesului verbal de verificare a compensației, a cuantumului procentual de 55% ce revine Județului Neamț din compensația lunară totală, pentru acoperirea parțială a compensației lunare aferentă serviciului de transport public prestat conform contractului de delegare a gestiunii nr.8/3918/13.09.2016, diferența urmând a fi achitată de către celelalte UAT – uri membre.

Art.3: Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”, conform modelului actului adițional prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”, conform modelului actului adițional prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: (1) Se mandatează președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”, să semneze, în numele și pe seama Județului Neamț, actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” nr.8/3918/13.09.2016.

(2) Se împuternicește reprezentantul Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” să semneze, în numele și pe seama Județului Neamț, actele adiționale la Actul Constitutiv și Statutul asociației.

Art.6: Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și reprezentantul Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7: Secretarul general al județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 71 din 31 martie 2021

Adoptată cu 31 voturi ,,pentru”