ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind emiterea acordului de realizare a unor lucrări

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr. 5929/2021 al domnului Dragoș-Victor Chitic, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr. A-1493/2021 a UM 02275 Bălțătești;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5929/2021 al Direcției de management şi Direcţiei generale juridice și relaţii internaţionale, Protocolul de dare în administrare a Staţiunii Bălţăteşti nr.5392/M.65/2010, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

    Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se emite acordul privind realizarea unor lucrări de construire de către Ministerul Apărării Naţionale, prin UM 02275 Bălţăteşti, aferente Sanatoriului de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală Dr. Dimitrie Cantemir” (Staţiunea Bălţăteşti), proprietatea Judeţului Neamţ, respectiv:

– Reabilitarea împrejmuirii și a porților de acces din cazarma 3196 Bălțătești;

– Regularizarea albiei Pârâul Sărat din cazarma 3196 Bălțătești.

Art.2: Acordul prevăzut la art.1 se emite numai sub condiţia obţinerii tuturor acordurilor şi avizelor prevăzute de actele normative în vigoare în vederea executării lucrărilor, în caz contrar considerându-se că acordul nu a fost emis.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 72 din 31 martie 2021

Adoptată cu 31 voturi „pentru”