ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.192/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.124 coroborate cu cele ale art.182 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.17 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Neamț, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.192/2019;

Examinând referatul de aprobare nr.8276/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 8276/2021 al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică componența Comisiei buget, dezvoltare economico-socială și administrarea patrimoniului județului – anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.192/2020, în sensul înlocuirii domnului Ioan Meraru cu domnul Gheorghe-Laurențiu Crețu și a domnului Cătălin Chiței cu domnul Eduard-Ovidiu Gavril.

Art. 2: Se modifică componența Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.192/2020, în sensul înlocuirii domnului Florin Zaharia cu domnul Gabriel-Claudiu Parțac.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 73 din 22 aprilie 2021

Adoptată cu 35 voturi ,,pentru”