ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.221/2020 privind alegerea comisiei de numărare a voturilor

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.139 coroborate cu cele ale art.182 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 33 alin.(10) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Neamț, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.192/2019;

Examinând referatul de aprobare nr. 8294/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 8294/2021 al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică componența comisiei de numărare a voturilor exprimate de consilierii județeni pe buletine de vot, comisie care va funcționa pe întreaga durată a mandatului 2020-2024, în sensul înlocuirii domnului Ioan Meraru cu domnul Corneliu-Grigore Bontaș și a domnului Dragoș-Victor Chitic cu domnul Gheorghe Hîrțan.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 74 din 22 aprilie 2021

Adoptată cu 35 voturi ,,pentru”