ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.103/2020 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2021

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.486 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.5.192/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.303/2021 a Complexului Muzeal Național Neamț și a adresei nr.224/2021 a Teatrului Tineretului Piatra-Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.5.192/2021 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(3) lit.„c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă completarea anexei nr.7 – „Taxe pentru vizitarea muzeelor și caselor memoriale din structura Complexului Muzeal Național Neamț” la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.103/2020 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2021, aceasta urmând să aibă forma prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II: Se aprobă completarea anexei nr.8 – „Tarife practicate de către Teatrul Tineretului Piatra-Neamț” la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.103/2020 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2021, aceasta urmând să aibă forma prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 mai 2021.

 Art.IV: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 77 din 22 aprilie 2021

Adoptată cu 35 voturi „pentru”

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 77.PDF