ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2022

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.491 alin.(1) și (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.5.059/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.5.059/2021 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(3), lit.„c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă taxele ce se percep pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor, din competenţa de autorizare a Consiliului Judeţean Neamţ, în conformitate cu anexa nr.1.

Art.2: Se aprobă taxele pentru eliberarea acordurilor prealabile şi autorizaţiilor privind amplasarea şi execuţia unor lucrări în zona drumurilor judeţene, în conformitate cu anexa nr.2.

Art.3: Se aprobă tarifele pentru depăşirea limitelor maxime admise de greutate şi/sau gabarit, de autovehiculele înmatriculate în România sau în alte state, care circulă pe drumurile judeţene aflate în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în conformitate cu anexa nr.3.

Art.4: Se aprobă tarifele pentru închirierea suprafeţelor din zona drumurilor judeţene, în conformitate cu anexa nr.4.

Art.5: Se aprobă tariful pentru eliberarea datelor de recensământ general de circulaţie pe drumurile judeţene, în conformitate cu anexa nr.5.

Art.6: Se aprobă taxele privind unele servicii efectuate de Biblioteca Judeţeană “G.T. Kirileanu” Neamț, în conformitate cu anexa nr.6.

Art.7: Se aprobă taxele privind vizitarea muzeelor şi caselor memoriale din structura Complexului Muzeal Național Neamţ şi tarifele pentru materiale de promovare a turismului în Judeţul Neamţ, în conformitate cu anexa nr.7.

Art.8: Se aprobă tarifele practicate de către Teatrul Tineretului Piatra Neamţ, în conformitate cu anexa nr.8.

Art.9: Se aprobă taxele şi tarifele percepute de Centrul pentru Cultură şi Arte “Carmen Saeculare” Neamţ, în conformitate cu anexa nr.9.

Art.10: Se aprobă taxele speciale şi amenzile contravenţionale din competenţa Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional “Ceahlău”, în cuantumurile prevăzute în anexa nr.10.

Art.11: Se aprobă taxele speciale percepute de Serviciul Public SALVAMONT Neamţ, în cuantumurile prevăzute în anexa nr.11.

Art.12: Se aprobă taxele percepute pentru copierea/scanarea unor acte, precum şi pentru eliberarea de certificate, copii, extrase după documentele aflate în arhiva Consiliului Judeţean Neamţ, în conformitate cu anexa nr.12.

Art.13: Se aprobă tarifele pentru închirierea unor bunuri din patrimoniul Judeţului Neamţ, în conformitate cu anexa nr.13.

Art.14: Se aprobă tarifele pentru exercitarea dreptului de acces din zona drumurilor judeţene pentru furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, în conformitate cu anexa nr.14.

Art.15: Se aprobă taxele percepute de Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Neamţ, în conformitate cu anexa nr.15.

 Art.16: Se aprobă taxele percepute pentru prestațiile specifice în activitatea de eliberare a licenței de traseu pentru servicii regulate de transport persoane contra cost la nivel județean, în conformitate cu anexa nr.16.

 Art.17: Taxele şi tarifele prevăzute în anexele nr. 1-16 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre sunt valabile pentru anul fiscal 2022.

 Art.18: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 78 din 22 aprilie 2021

Adoptată cu 35 voturi „pentru”