ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea tarifelor vizând activitatea de eliminare

 a  deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.8 alin.(3) lit.„k”, art.43 alin.(4) – (5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.6 alin.(1) lit.„k” și „l” din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.17 alin.(1) lit. „g” și „h” din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor

Examinând referatul de aprobare nr.4902/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr.2597, nr.2929, nr.3306, nr.3898/2020 și nr.944/2021 ale Societății Comerciale ECO SUD S.A.;

Văzând raportul de specialitate nr.4902/2021 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„d”, alin.(5) lit.„m”, și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă modificarea contractului nr.4145/893/2019 de delegare prin concesiune a operării Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov, județul Neamț, conform modelului de act adițional prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică tarifele aferente activităților prestate, aprobate potrivit pct.2 al anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.23/27.02.2019 privind atribuirea și încheierea contractului de delegare prin concesiune a operării Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov, Județul Neamț, cu modificările și completările ulterioare, anexă care va avea forma prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 79 din 22 aprilie 2021

Adoptată cu 20 voturi ,,pentru” + 15 ,,abțineriˮ