ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii și plății cotizației/contribuției financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale, precum și pentru

Fondul de Dezvoltare Regională

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.1, art.4 și art.46 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, ale art.7 alin.(3)-(5) din Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare, ale art.7 lit.”a” și art.11 lit.”b”din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.75/2008 privind participarea Județului Neamț la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.7/2006 privind aprobarea aderării Consiliului Județean Neamț la Asociația Adunarea Regiunilor Europei, ale art.6 din Statutul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.4/2002 privind aderarea Consiliului Județean Neamț la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, ale art.VIII pct.1 lit.„a” și art.X pct.2 lit.a” din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.115/2007 privind aprobarea actului constitutiv și a statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST”, cu modificările și completările ulterioare, ale art.15 alin.(2) din Statutul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 172/2020 privind aderarea Județului Neamț la Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru” și la Asociația „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”, ale art.6 din Statutul Rețelei Destinațiilor Europene de Excelență AISBL (EDEN) însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.206/2018, precum și ale art.7 și art.11 lit.„b” din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.103/2007 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.5839/2021 al domnului Ionel Arsene, președinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.5839/2021 al Direcţiei generale juridice și relații internaționale, Direcției generale buget finanțe și Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, adresa nr.114/2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST”, nr.62/2021 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, nr. 834/2021 a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, nr.01 și 37/2021 ale Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, factura nr.2021089/2020 a Adunării Regiunilor Europei, factura nr.21048/2021 a Asociației „Rețeaua Destinațiilor Europene de Excelență” AISBL – Rețeaua EDEN, Hotărârea nr.4/2021 a Adunării Generale a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, Hotărârea nr.1/2021 a Adunării Generale a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispozitiilor art.89 alin.(1) (2) și (8), art.90 alin.(1), art.173 alin.(7) lit.„a” și „c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă valoarea și plata cotizației/contribuției financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale, fără scop lucrativ, precum și pentru Fondul de Dezvoltare Regională, pentru anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală juridică și relații internaționale, Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și Direcția generală buget, finanțe vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 80 din 22 aprilie 2021

Adoptată cu 35 voturi ,,pentru”