ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor individual de minimis în favoarea

Companiei Județene APA SERV S.A.

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art.210 alin.(1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.35 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.8209/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adreselor nr.13.206, 14.727/2020 și nr.138/2021 ale Companiei Județene APA SERV S.A.;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8209/2021 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, al Direcției generale buget finanțe și al Direcției generale juridice și relații internaționale, Deciziile nr.24/2020 și nr.1/2021 ale Consiliului de Administrație al Companiei Județene APA SERV S.A., avizele nr.11697/2020 și nr. 281/2021 ale Consiliului Concurenței, adresa nr.19.470/2020 prin care a fost notificată Instituția Prefectului-Județul Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.92 alin.(1), alin.(2) lit.„b”, ale art.173 alin.(2) lit.„d”, precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă acordarea unui ajutor individual de minimis în valoare de 966.940 lei, prin aport în numerar la capitalul social al Companiei Județene APA SERV S.A., conform Procedurii privind acordarea unui ajutor individual de minimis în favoarea Companiei Județene APA SERV S.A., prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ajutorul prevăzut la alin.(1) urmează a fi utilizat exclusiv pentru achiziționarea de utilaje multifuncționale noi.

Art.2: Persoanele împuternicite să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Companiei Județene APA SERV S.A. vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri și vor informa plenul Consiliului Județean Neamț în acest sens.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 81 din 22 aprilie 2021

Adoptată cu 35 voturi ,,pentru”