ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind rectificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.6.373/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.6.373/2021 al Direcției de management și al Direcției generale juridice și relații internaționale, Hotărârea nr.22/2021 a Consiliului local al Comunei Timișești, extrasul de carte funciară nr.13.706/2020 emis de Oficiul de cadastru și Publicitate Imobiliară Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I:  Se rectifică anexa nr.3a la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.203/2018 privind aprobarea unor solicitări de transmitere a unor imobile în proprietatea Județului Neamț, urmând ca, la rubrica „LEGENDA”, în loc de „C1=744 m.p.- Cămin Cultural” să se citească  „C1=680 m.p.- Cămin Cultural”.

Art.II: Se rectifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.142/2019 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „ACCES la diversitate”, urmând ca, la nr.crt.3, coloana „Elemente de identificare”, în loc de „Sc=744 mp” să se citească  „Sc=680 mp”.

Art.III: Se rectifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.143/2019 privind completarea inventarului domeniului public al Județului Neamț, urmând ca, la nr.crt.1, coloana „Elemente de identificare”, în loc de „Sc=744 mp” să se citească  „Sc=680 mp”.

Art.IV: Direcția de management va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.V: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 83 din 22 aprilie 2021

Adoptată cu 34 voturi ,,pentru” + 1 ,,neparticipareˮ