ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.3 alin.(4) al Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi ale art.15 lit.„b” și „c” din anexa la Hotărârea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.8.315/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.12.426/2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.8.315/2021 al Direcției de Management şi al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ nr.33, nr.39, nr.44 și nr.54/2021, Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ nr.9/2021, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(2) lit.„c ”, precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.50/2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 5 zile de la data aprobării, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ vor întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

  Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 84 din 22 aprilie 2021

Adoptată cu 34 voturi „pentru” + 1 ,,neparticipareˮ