ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind dezmembrarea unui imobil (teren) ce aparține domeniului public al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.132 alin.(1) și ale art.135 alin.(1) lit.„a” din anexa la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.8.231/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza solicitărilor nr.3810970, nr.3812190 și nr.3813100/2021 ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „PETRODAVA” al județului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.8.231/2021 al Direcției de management și al Direcției generale juridice și relații internaționale, precum și avizele comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„c”, ale art.298 lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

    

Art.1:  (1) Se aprobă dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 51300/UAT Dragomirești, constând într-un teren în suprafață de 160.000 mp, proprietate publică a Județului Neamț, cu datele de identificare cuprinse în anexa nr.1, în 2 loturi, potrivit detaliilor prevăzute în anexa nr.2.

(2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a cheltuielilor necesare îndeplinirii tuturor formalităților de cadastru și de publicitate imobiliară, precum și pentru autentificarea documentelor, și se mandatează președintele Consiliului Județean Neamț să semneze, în numele și pentru Județul Neamț, actele notariale de dezmembrare.

(2) Direcția de management va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum și aducerea acesteia la cunoștință publică, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 86 din 22 aprilie 2021

Adoptată cu 35 voturi ,,pentru”