ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate

în proprietatea privată a Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.3 și 4 din Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.6.209/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.6.209/2021 al Direcției de management și al Direcției generale buget finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„c”, și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă valorificarea și, după caz, casarea, potrivit prevederilor legale privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, a bunurilor proprietate privată a Județului Neamț, cu o valoare de inventar de 362.114,00 lei (la 31.12.2020), cu datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Eventualele cheltuieli privind sortarea, încărcarea/descărcarea și transportul bunurilor prevăzute la alin.(1) se vor suporta din bugetul Județului Neamț.

(3) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor prevăzute la alin.1 se fac venit la bugetul Județului Neamț.

Art.2: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ va întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 87 din 22 aprilie 2021

Adoptată cu 20 voturi „pentru” + 15 ,,abțineriˮ