ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului Tineretului

Piatra-Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.4 alin.(1) și art.12 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând referatul de aprobare nr.8.468/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.343/2021 a Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.8.468/2021 al Direcției de Management și al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Hotărârea nr.2/2021 a Consiliului administrativ al Teatrului Tineretului Piatra-Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(2), lit.„c”, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ, urmând ca acestea să aibă conţinutul prevăzut în  anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1.06.2021, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.90/2020 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului Tineretului Piatra-Neamț, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Teatrului Tineretului Piatra Neamț vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 88 din 22 aprilie 2021

Adoptată cu 35 voturi ,,pentru”