ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului anual de întreținere pentru copilul aflat în situații speciale, pentru anul 2021

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.127 alin.(1) și ale art.129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2 și art.3 din Hotărârea Guvernului nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale și ale Hotărârii Guvernului nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.7777/2021 al doamnei Mădălina-Veronica Ciubotaru, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.12172/2021 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.7777/2021 al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale și al Direcţiei Generale Buget Finanţe,  precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(5) lit.„b” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă costurile medii anuale de întreținere pentru copilul aflat în situații speciale, pentru anul 2021, stabilite pe fiecare categorie de serviciu de protecție socială, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și Direcţia Generală Buget Finanţe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 89 din 22 aprilie 2021

Adoptată cu 33 voturi „pentru” + 2 ,,neparticipăriˮ