ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului anual de întreținere pentru adultul aflat în situații speciale și a costului mediu lunar pentru contractarea de servicii sociale, pentru anul 2021

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.51 alin.(10) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.33 din anexa la Hotărârea Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum și ale art.2 și art.3 din Hotărârea Guvernului nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

Examinând referatul de aprobare nr.8762/2021 al doamnei Mădălina-Veronica Ciubotaru, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.12172/2021 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.8762/2021 al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale și al Direcţiei Generale Buget Finanţe,  precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(5) lit.„b” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă costurile medii anuale de întreținere pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități pentru anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă costul mediu lunar pe beneficiar – persoană adultă cu dizabilități, valabil în situația contractării de servicii sociale pentru anul 2021, în cuantum de 6.433,81 lei/lună/beneficiar.

Art.3: Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și Direcţia Generală Buget Finanţe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 90 din 22 aprilie 2021

Adoptată cu 33 voturi „pentru” + 2 ,,neparticipăriˮ

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 90.PDF