ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei activităţi finanţată integral din venituri proprii la nivelul Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.71 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.94 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.9.195/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.1708/2021 a Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni;

Văzând raportul de specialitate nr.9.195/2021 al Direcţiei generale buget finanţe, adresa nr.11.096/2021 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, adresa nr.7.021/2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(5) lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se aprobă înființarea activității finanțată integral din venituri proprii ce urmează a fi desfășurată de Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, de gestionare a terenului agricol, proprietate privată a statului român, aflat în administrarea centrului, în suprafață de 100.000 mp.

Art.2: Veniturile proprii realizate pentru desfăşurarea activităţii prevăzute la art.1 se constituie din subvențiile ce urmează a fi primite de la Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură și valorificarea unor bunuri rezultate din gestionarea terenului agricol.

Art.3: Din veniturile proprii realizate potrivit art.2 urmează să fie suportate cheltuielile cu îngrășământul agricol, materialul săditor, precum și contravaloarea serviciilor prestate de terți pentru lucrări agricole.

Art.4: Direcţia Generală Buget-Finanţe şi conducerea Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 94 din 22 aprilie 2021

Adoptată cu 34 voturi ,,pentru” + 1 ,,neparticipareˮ