ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare pentru realizarea proiectului

 „Drum expres Bacău – Piatra Neamț”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.5 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr. 9007/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 9007/2021 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană, adresa nr.29298/2021 a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, precum şi avizele  comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„b” și „e”, ale alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă încheierea unui acord de colaborare între Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării proiectului „Drum expres Bacău-Piatra Neamț”.

 (2) Se mandatează președintele Consiliului Județean Neamț pentru a semna, în numele și pe seama Județului Neamț, acordul de colaborare prevăzut la alin. (1).

Art.2: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 95 din 22 aprilie 2021

Adoptată cu 35 voturi „pentru”