ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei asocieri în vederea realizării unui proiect de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.112 alin.(3) lit.„q” și ale art.135 alin.(1) lit.„a” din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.7720/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.18/2021 a Asociației „Volunteer for Life”;

Văzând raportul de specialitate comun nr.7720/2021 al Direcției de Management, al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Direcţiei Generale Juridice și Relaţii Internaţionale, adresa nr.633/2021 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin. (5) lit.„b” și „c”, alin.(7) lit.„a” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Neamț și Asociația „Volunteer for Life”, în vederea realizării unui proiect de interes public județean, respectiv înființarea și funcționarea unui cabinet stomatologic și de chirurgie maxilo-facială.

 (2) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Neamț și Asociația „Volunteer for Life”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția Generală Buget Finanțe, Direcția de Management și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Neamț vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri iar Direcţia Generală Juridică și Relaţii Internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 96 din 22 aprilie 2021

Adoptată cu 35 voturi ,,pentru”