ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Județului Neamț pe anul 2021

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.19 alin.(1) lit.„a” și „b” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021;

Examinând referatul de aprobare nr.8.728/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.8.728/2021 al Direcţiei generale buget finanţe, adresa nr.5.647/2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț, adresa nr.463.040/2021 a Ministerului Finanțelor, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă repartizarea din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, a sumei de 31 mii lei, în bugetul Comunei Grințieș, în vederea derulării Programului pentru școli al României de către această unitate administrativ-teritorială, pentru anul școlar 2020-2021.

 (2) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri și articole de cheltuieli, pe anul 2021, conform anexei nr.1.

Art.2: Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2021, conform anexei nr.2.

Art.3: Se aprobă bugetul general al unității administrativ-teritoriale Județul Neamț pe anul 2021, conform anexei nr.3.

Art.4: Se aprobă lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, valabilă pe anul 2021, conform anexei nr.4.

Art.5: Se aprobă numărul de personal permanent și temporar și fondul salariilor de bază pe anul 2021, conform anexei nr.5.

Art.6: Se aprobă utilizarea excedentului bugetar înregistrat la finele anului 2020, după cum urmează:

– 934 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare;

– 53.594 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.

Art.7: Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8: Direcţia generală buget finanţe va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.9: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 97 din 22 aprilie 2021

Adoptată cu 18 voturi „pentru” + 15 ,,abțineriˮ + 2 ,,neparticipăriˮ