ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

  CONSILIUL  JUDEŢEAN   

 

HOTĂRÂRE

 

 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.113 alin.(5) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând referatul de aprobare nr.10.851/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adreselor nr.13.710, nr.16.416 și nr.17.087/2021 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.10.851/2021 al Direcției de management și al Direcţiei generale buget finanţe, Avizele consultative nr.3 și nr.4/2021 ale Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se aprobă modificarea organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, respectiv anexele nr.1 și 1.7 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 105/2018, cu modificările și completările ulterioare, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Se aprobă modificarea statului de funcții al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, respectiv anexele nr.2.1, 2.3-2.7, 2.9, 2.10, 2.16, 2.18 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 105/2018, cu modificările și completările ulterioare, conform anexelor nr.3-12 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3:  Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 iunie 2021, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.4: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                                                 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț                                                                                        

Nr. 102 din 24 mai 2021

Adoptată cu 19 voturi ,,pentru”+ 14 ,,abțineri” + 2 ,,neparticipări                                          

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 102.PDF