ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind avizarea Profilului Consiliului de Administrație și a Profilului Candidatului pentru desemnarea în Consiliul de Administrație al Companiei Județene APA SERV S.A.

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 34 lit.„b” și art.36 alin.(1) din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

Examinând referatul de aprobare nr.8948/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ

Văzând raportul de specialitate comun nr.8948/2021 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și al Direcției generale juridice și relații internaționale, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(2) lit.„d”, ale alin.(6) lit.„d” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se avizează Profilul Consiliului de Administrație al Companiei Județene APA SERV S.A., prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se avizează Profilul Candidatului pentru funcția de administrator al Companiei Județene APA SERV S.A., prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se mandatează reprezentanții Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Companiei Județene APA SERV S.A. pentru a vota, în numele și pe seama Consiliului Județean Neamț, aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al Companiei Județene APA SERV S.A. și a Profilului Candidatului pentru funcția de administrator al Companiei Județene APA SERV S.A., în forma prevăzută la art.1 și 2.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                           

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 104 din 24 mai 2021

Adoptată cu 35 voturi „pentru”