ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

   CONSILIUL  JUDEŢEAN    

                                                                                                     

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.59/2021

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.18 alin.(1) din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.181 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.11.755/2021 al domnului Dragoș-Victor Chitic, vicepreşedinte al Consiliului Judetean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.17.996/2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.11.755/2021 al Direcției de management, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(5) lit.„c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.I: Se modifică art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.59/2021 privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef de secţie şi şef de laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, acesta urmând să aibă conținutul:

Art.1: Pentru interviu susţinerea proiectului de management, comisia de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef de secţie şi şef de laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ va fi formată, conform prevederilor legale, din Comitetul director al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, respectiv:

               ec. Alexandru Filimon – manager;

                         dr. Cristina-Daniela Atănăsoaie-Iacob – director medical interimar;

                        ec. Elena Murariu – persoană desemnată cu atribuții de director financiar-contabil

                        as.med.pr. Mihaiela Scurtu- directorul de îngrijiri interimar.”

Art.II: Direcția de management și conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.III: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț   

Nr. 107 din 24 mai 2021

Adoptată cu 35 voturi pentru”