ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                        CONSILIUL  JUDEŢEAN                          

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea unor consilieri judeţeni ca membri ai

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ

 

Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002;

Examinând referatul de aprobare nr.7652/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr. 4066/2021 a Comitetului de Organizare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ

Văzând raportul de specialitate nr.7652/2021 al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale, avizele comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul-verbal nr. 12170/2021

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art.1: : Se desemnează ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ următorii consilieri judeţeni:

1.     Ion Asaftei;

2.     Adrian Bourceanu;

3.     Eduard-Ovidiu Gavril;

4.     Gheorghe Hîrțan;

5.     Aurel Munteanu;

6.     Sorin-Vasile Vacariu.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 108 din 24 mai 2021

Adoptată, în urma votului secret, după cum urmează:

 

1. Ion Asaftei   – 22 voturi „pentru”

2. Adrian Bourceanu – 24 voturi „pentru”

3. Eduard-Ovidiu Gavril – 20 voturi „pentru”

4. Gheorghe Hîrțan – 21 voturi „pentru”

5. Aurel Munteanu – 20 voturi „pentru”

6. Sorin-Vasile Vacariu – 20 voturi „pentru”.