ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea unui reprezentant al asiguraților din partea Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile art.282 alin.(1) lit.„a” și ale art.283 alin.(1) lit.„a” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr. 7205/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.81.991/2021 a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;

Văzând raportul de specialitate nr. 7205/2021 al Direcției generale juridice și relații internaționale, avizele comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul-verbal nr. 12172/2021;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează doamna Cristina Năsoi ca reprezentant al asiguraților din partea Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 109 din 24 mai 2021

Adoptată, în urma votului secret, cu 28 voturi „pentru”