ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

              

    HOTĂRÂRE

 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.58/2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul consiliilor de administraţie ale instituţiilor publice de cultură de interes judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.54 din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.19 din Ordonanţa Guvernului nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.8.221/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.8.221/2021 al Direcției de management, adresele nr. 167/2021 a Teatrului Tineretului Piatra Neamț și nr. 334/2021 a Bibliotecii Judeţene        ”G.T. Kirileanu” Neamţ,  avizele comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul-verbal nr. 12177/2021;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se completează Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.58/2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul consiliilor de administraţie ale instituţiilor publice de cultură de interes judeţean după cum urmează:

a.           Se desemnează domnul Ion Asaftei ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ.

  Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 111 din 24 mai 2021

Adoptată, în urma votului secret, cu 20 voturi „pentru”