ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                             

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unui Acord de Parteneriat în scopul obținerii finanțării și implementării unui proiect de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.10.292/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.10.292/2021 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, comunicarea transmisă prin poșta electronică de către Administrația Fondului pentru Mediu, Ghidul solicitantului „Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor, Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”, precum și avizele comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(5) lit.„m”, alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă încheierea unui Acord de Parteneriat între Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, Administrația Fondului pentru Mediu și  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, în scopul obținerii finanțării și implementării proiectului de interes public județean „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul „Construirea unei instalații de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă în vederea extinderii Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț”, în forma și conținutul prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se mandatează președintele Consiliului Județean Neamț pentru a semna, în numele și pe seama Județului Neamț, Acordul de Parteneriat prevăzut la alin. (1).

Art.2: Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 98 din 24 mai 2021

Adoptată cu 35 voturi „pentru”

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 98.PDF