ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea temei de proiectare a obiectivului de investiții de interes județean „Realizarea construcției necesară administrării ariei naturale protejate pentru proiectul „Îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar din Parcul Național Ceahlău prin implementarea de măsuri adecvate””

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.4 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.11.636/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.11.636/2021 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin. (3) lit. ”f”, precum și ale art.196 alin.(1)  lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1: (1) Se aprobă tema de proiectare a obiectivului de investiții de interes județean „Realizarea construcției necesară administrării ariei naturale protejate pentru proiectul „Îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar din Parcul Național Ceahlău prin implementarea de măsuri adecvate””, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.212/2020 privind aprobarea temei de proiectare a unui obiectiv de investiții de interes județean aferent proiectului „Îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar și realizarea infrastructurii de vizitare din cadrul Parcului Național Ceahlău”.

Art.2: Direcţia de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 113 din 02 iunie 2021

Adoptată cu 20 voturi ,,pentru” + 14 ,,abțineriˮ

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 113.PDF