ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate

în administrarea Companiei Județene APASERV S.A Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.1 și 2 din Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.8.115/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adreselor nr.6.247 și nr.8.654/2021 ale Companiei Județene APASERV S.A Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.8.115/2021 al Direcției de management și al Direcției generale buget finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„c”, art.361 alin.(2) și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Neamţ în domeniul privat al acestuia, a bunurilor cu o valoare totală de 421.185,38 lei, având datele de identificare prevăzute în anexele nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă scoaterea din funcţiune, valorificarea și/sau casarea bunurilor prevăzute la alin.(1) de către administratorul acestora, respectiv Compania Județeană APASERV S.A. Neamț.

(3) Eventualele sume rezultate din valorificarea bunurilor, după deducerea cheltuielilor aferente operațiunilor de casare, se fac venit la bugetul Județului Neamț.

Art.2: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ va întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 114 din 02 iunie 2021

Adoptată cu 34 voturi „pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 114.PDF