ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind predarea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Comunei Cordun a unui tronson de drum județean

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.22 și art.22^1 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.11.898/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.11.898/2021 al Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană și al Direcției de Management, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cordun nr.46/2021, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(5) lit.„l”, art.297 alin.(1) lit.„a”, art.299, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă darea în administrarea Consiliului local al Comunei Cordun, pe durata implementării obiectivului de investiții „Reabilitare și sistematizare rutieră, comuna Cordun, județul Neamț”, a sectorului de drum județean DJ 207B Roman-Săbăoani (DN 2), cuprins între km. 1+800 – 8+300, cu o valoare de inventar de 2.248.842 lei.

(2) În calitate de administrator al bunului prevăzut la alin.(1), Consiliul Județean Neamț emite acordul prealabil privind realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare și sistematizare rutieră, comuna Cordun, județul Neamț”.

Art.2: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția de management vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv pentru încheierea protocolului de predare primire a sectorului de drum până la data de 1 iulie 2021.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 115 din 02 iunie 2021

Adoptată cu 34 voturi ,,pentru”