ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei asocieri cu Federația Ecvestră Română în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2 alin.(1), art.3 alin.(1) și art.18¹ alin.(2) lit.„d” din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.7.305/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.100/2021 a Federației Ecvestre Române;

Văzând raportul de specialitate comun nr.7.305/2021 al Direcţiei Generale Buget Finanţe și al Direcţiei Generale Juridice și Relaţii Internaţionale, adresa nr.28/2021 a Asociației Club Sportiv Ecvestru „Costache Lupu”, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

             Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Federația Ecvestră Română, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, respectiv Concursul Național de Sărituri peste Obstacole – Trofeul ”Virgil Bărbuceanu”, Ediția a XVII-a, care va avea loc în intervalul 22-25 iulie 2021, la Baza Hipică Piatra Neamț, judeţul Neamţ.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ pentru organizarea competiţiei prevăzute la alin.(1), în cuantum de 50.000 lei.

  (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Federația Ecvestră Română, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia generală juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

  Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 116 din 02 iunie 2021

Adoptată cu 33 voturi „pentru” + 1 ,,neparticipareˮ

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 116.PDF