ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.59/2021

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.185 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art.18 și 19 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.12.490/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judetean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.18.914/2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.12.490/2021 al Direcției de management, adresele nr.237 și nr.242/2021 ale Colegiului Medicilor Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(5) lit.„c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.59/2021 privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef de secţie şi şef de laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ se modifică, după cum urmează:

a.  Art 5 alin.(2) se modifică, urmând a avea conținutul:

(2) Comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Ortopedie și Traumatologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț va funcționa în următoarea componență:

Președinte: dr. Cristina-Daniela Atănăsoaie-Iacob – director medical interimar, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

Membri: – Prof. univ. Dr. Ovidiu Alexa, medic primar, specialitatea ortopedie și traumatologie   U.M.F.”Grigore T. Popa” Iași;

                – Dr. Alexandru Juncu, medic primar, specialitatea chirurgie generală, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

– Dr. Grigore Berea, medic primar, specialitatea ortopedie și traumatologie, reprezentant desemnat de Colegiul Medicilor Neamț;

     – Ana-Maria Sandu, reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

Secretar: Dr. Iuliana Luchian, medic primar, specialitatea neurologie.”

b.      Art.6 alin.(2) se modifică, urmând a avea conținutul:

(2) Comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț va funcționa în următoarea componență:

Președinte: dr. Cristina-Daniela Atănăsoaie-Iacob – director medical interimar, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

Membri: – Conf.univ.dr. Corina Lupașcu Ursulescu, medic primar, specialitatea radiologie și imagistică medicală, U.M.F.”Grigore T. Popa” Iași;

     – Dr. Daniela Burghelea, medic primar, specialitatea boli infecțioase, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

                 Dr. Gilda-Eliza Buruiană, medic primar, specialitatea radiologie și imagistică medicală, reprezentant desemnat de Colegiul Medicilor Neamț;

                            – Ana-Maria Crețu, reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

Secretar: Dr. Călin-Valentin Rățoi, medic specialist, specialitatea radiologie și imagistică medicală.”

Art.II: Direcția de management și conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.III: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 117 din 02 iunie 2021

Adoptată cu 34 voturi ,,pentru”