ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru luarea unor măsuri în vederea participării Județului Neamț

 într-un proiect de interes județean privind înființarea Centrului de intervenție pentru victimele violenței sexuale

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.39 lit.„b” și ale art.112 alin.(1) și alin.(3) lit.„q” din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.30/2016 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011;

Examinând referatul de aprobare nr.11.485/2021 al domnului Dragoș-Victor Chitic, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.4607/2020 a Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES)

Văzând raportul de specialitate comun nr.11.485/2021 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, al Direcției management și al Direcției generale juridice și relații internaționale, adresa nr.17.352/2021 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, adresa nr.18.349/2021 a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„d” și „e”, alin.(5) lit. „b”, alin.(7), lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Protocolul de colaborare ce va fi încheiat între Județul Neamț, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), în scopul înființării și funcționării, la nivelul județului Neamț, a Centrului de intervenție pentru victimele violenței sexuale, obiectiv principal în cadrul proiectului „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”, derulat de ANES, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se emite acordul privind punerea la dispoziție, de către Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, a spațiului situat în Ambulatoriul Integrat de Specialitate, Corpul A, etaj 2, camera 230, pentru înființarea și funcționarea Centrului de intervenție pentru victimele violenței sexuale.

Art.3: Se împuternicește președintele Consiliului Județean Neamț să semneze, în numele și pe seama Județului Neamț, Protocolul de colaborare prevăzut la art.1.

Art.4: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț    

Nr. 118 din 02 iunie 2021

Adoptată cu 33 voturi ,,pentru” + 1 ,,neparticipareˮ

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 118.PDF