ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al

Consiliului Județean Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.3 alin.(4) și art.31 alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.12.569/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.12.569/2021 al Direcției de Management și al Direcției Generale Buget Finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(2) lit.„c”, art.554 alin(3), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț- anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.65/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, după cum urmează:

a.             Postul ocupat de personal contractual de execuție- consilier, studii superioare, grad profesional II din cadrul Compartimentului Secretariat al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale, poziția 59 în statul de funcții, se transformă în post de consilier, studii superioare, grad profesional I;

b.            Postul ocupat de personal contractual de execuție- consilier, studii superioare, grad profesional II din cadrul Compartimentului Sistem Informațional Geografic al Direcției Arhitect-Șef, poziția 123 în statul de funcții, se transformă în post de consilier, studii superioare, grad profesional I.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 7 iunie 2021, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Direcţia de Management și Direcția Generală Buget Finanțe vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 120 din 02 iunie 2021

Adoptată cu 34 voturi ,,pentru”