ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 100.000.000 lei

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit.„b” și alin.(3) lit.„b” și ale art.196 alin.(1) lit.„a”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV, art.61 alin.(1) și art.63 alin.(4) și (6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.43 alin.(4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art.1166 şi următoarele din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contracte;

Luând act de:

    a) referatul de aprobare prezentat de către Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 11.861/2021;

    b) raportul de specialitate comun al Direcției generale buget, finanțe și al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, înregistrat sub nr. 11.861/2021;

    c) avizele comisiilor de specialitate;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes județean, ale căror documentaţii tehnico-economice au fost aprobate prin Hotărârile Consiliului Județean Neamț nr.40/2017, nr.238/2017, nr.350/2017, nr.45/2018, nr.188/2018, nr.103/2019, nr.116/2019 și nr.115/2020;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 100.000.000 lei, cu o maturitate de 12 ani, din care o perioadă de grație de 2 ani și o perioadă de rambursare de 10 ani.

Art.2: Contractarea finanţării rambursabile prevăzute la art.1 se face pentru realizarea investiţiilor publice de interes județean prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3: Din bugetul local al Județului Neamț se asigură integral plata:

a) serviciului anual al datoriei publice locale;

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;  

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art.1.

Art.4: (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Județului Neamț următoarele date:

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;

b) valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract;

c) gradul de îndatorare a Județului Neamț; 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;

f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

 (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, președintelui Consiliului Județean Neamț şi prefectului Județului Neamț şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local al Județului Neamț, precum şi pe pagina de internet www.cjneamt.ro.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 121 din 02 iunie 2021

Adoptată cu 20 voturi ,,pentru” + 14 ,,abțineriˮ

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 121.PDF