ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri în vederea participării Județului Neamț

 în proiectul „Educația-Cheia Succesului!”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului- Condiții Specifice „ MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ PENTRU TINERII NEETs AP2/PI 8.II/OS 2.4”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 2- Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, Obiectivul specific 2.4 -Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială, aprobat prin Ordinul nr. 1159/2020 al ministrului fondurilor europene;

Examinând referatul de aprobare nr.12581/2021 al doamnei Mădălina-Veronica Ciubotaru, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.7644/2020 a S.C. IOANIDA TURISM S.R.L. Deda, Mureș

Văzând raportul de specialitate comun nr. 12581/2021 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, al Direcției generală buget finanțe și al Direcției generale juridice și relații internaționale,  Scrisoarea de informare privind demararea procesului de contractare nr.7126/19.05.2021 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„b”, alin.(5) lit.„a” și lit. „b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă participarea Județului Neamț, în parteneriat cu S.C. IOANIDA TURISM S.R.L. Deda, Mureș, la implementarea proiectului „Educația-Cheia Succesului!”, proiect depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 2- Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, Prioritate de investiții – 8.ii. „Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor de risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a garanției pentru tineret” – Apel: POCU/885/2/5/Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială,, în valoare totală eligibilă de 4.694.734,44 lei, din care Județului Neamț îi este alocat un buget în sumă de 1.710.624,26 lei și o durată de 33 de luni.

Art.2: Se aprobă asigurarea din bugetul Județului Neamț a contribuției proprii la realizarea proiectului „Educația-Cheia Succesului!”, în cuantum de 34.212,46 lei, inclusiv T.V.A..

Art.3: Se aprobă Acordul de parteneriat ce va fi încheiat cu S.C. IOANIDA TURISM S.R.L. Deda, Mureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se împuternicește președintele Consiliului Județean Neamț să semneze Acordul de parteneriat și documentele necesare contractării și implementării proiectului, precum și orice modificare a Acordului de parteneriat care nu presupune modificarea cofinanțării sau a valorii totale a bugetului ce revin Județului Neamț.

Art.5: Se împuternicește coordonatorul activității partenerului Județul Neamț în cadrul proiectului, nominalizat prin dispoziție a președintelui Consiliului Județean Neamț, să semneze documentele interne ale proiectului, ca reprezentant al Județului Neamț.

Art.6: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul  Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 122 din 02 iunie 2021

Adoptată cu 34 voturi ,,pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 122.PDF