ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

         CONSILIUL  JUDEŢEAN      

HOTĂRÂRE

 

privind constituirea unei comisii speciale

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.127 coroborate cu cele ale art.182 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.13.555/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 13.555/2021 al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale, precum și avizele comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se constituie Comisia specială ce urmează a analiza solicitările și a desemna consilierii județeni ce vor reprezenta Județul Neamț în cadrul unor manifestări, acțiuni, evenimente etc., comisie care va funcționa pe întreaga durată a mandatului 2020-2024, în următoarea componență:

1.     Dragoș-Victor Chitic;

2.     Mădălina-Veronica Ciubotaru;

3.     Neculai Pușcașu;

4.     Mircea Beloiu;

5.     Maria Apostol.

Art.2: Se aprobă Regulamentul de funcționare a comisiei speciale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

               CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

   Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 125 din 14 iunie 2021

Adoptată cu 34 voturi ,,pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 125.PDF